Algemene voorwaarden

 

1. Begrippen

RiverMoonYoga is gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68748497. De lessen, cursussen en workshops en readings van RiverMoonYoga worden gegeven op Koningin Wilhelminalaan 2, 1191 BT Ouderkerk aan de Amstel of op overeengekomen locatie.

De docent en eigenaar van RiverMoonYoga is Monique van Pinxteren. Postadres: Watersnip 5, 1191 TH Ouderkerk aan de Amstel.

Website : www.rivermoonyoga.nl
Email: monique@rivermoonyoga.nl
Facebook: www.facebook.com/rivermoonyoga
Instagram: www.instagram.com/rivermoonyoga

2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle yoga- en pilateslessen, workshops, cursussen, XXL – en privelessen en readings van RiverMoonYoga. Door deelname aan een yogales, pilatesles, workshop, cursus, XXL les, priveles of reading verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

RiverMoonYoga kan de algemene voorwaarden altijd wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is de geldende versie en is beschikbaar op de website. RiverMoonYoga zal eventuele substantiële wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf op de website of nieuwsbrief aankondigen.

3. Risico en aansprakelijkheid

3.1 Volg je een les, workshop, cursus of priveles bij RiverMoonYoga dan ben je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheid en jouw spullen. Laat het weten als je specifieke fysieke en/of mentale klachten hebt. Ook wanneer je zwanger bent, is het aan te raden dit tijdig en zeker voorafgaand aan een les door te geven. Blessures en/of zwangerschap hoeven geen belemmering te zijn voor het volgen van lessen.

Houd je tijdens het volgen van een yoga- en pilatesles, workshop, cursus, XXL les of priveles graag aan de volgende regels:

  • Als je een blessure hebt, of ander lichamelijk of geestelijk ongemak, meld dit dan altijd vóór aanvang van de yogales, cursus of workshop,
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met eventuele fysieke en/of mentale beperkingen,
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar,
  • Consulteer een arts of specialist als je een blessure hebt en/of er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent,
  • Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op,
  • Voer geen oefeningen uit waarin je scherpe, stekende pijn ervaart, en geef dit aan aan de docent,
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt,
  • Draag comfortabele kleding waarin je lekker kunt bewegen, neem je eigen mat mee, laat je schoenen buiten de zaal,
  • Roken binnen of buiten de studio is niet toegestaan.
3.2 Retraites
RiverMoonYoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op locatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van RiverMoonYoga.

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1 Wekelijkse lessen 
Het geldende rooster voor de lessen staat altijd op de website. RiverMoonYoga behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website, en via de nieuwsbrief. Korte termijn wijzigen door overmacht zullen per mail, whatsapp of eventueel telefonisch worden doorgegeven.

Gemiste lessen kun je onder bepaalde voorwaarden inhalen. Om je les in te halen, moet je je minstens 8 uur voor de les afmelden in Momo Yoga. Wanneer je je gemiste les wilt inhalen kan in de Momo Yoga app gezien worden wanneer er plek is om je les in te halen.

Mocht de docent door onvoorziene redenen geen les kunnen geven dan zal RiverMoonYoga altijd trachten vervanging te regelen. Is dit niet mogelijk dan behoudt RiverMoonYoga zich het recht om op jaarbasis maximaal 5 lessen te laten vervallen zonder restitutie.

4.2 Workshops en XXL lessen

Het geldende rooster voor de workshops en cursussen staat altijd op de website. RiverMoonYoga behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website, social media en in de  nieuwsbrief.

RiverMoonYoga behoudt zich het recht voor om een geplande workshop of cursus te annuleren als gevolg van overmacht of te weinig aanmeldingen (minder dan 6). In dat geval zal het eventuele voor de betreffende workshop of cursus reeds betaalde lesgeld volledig aan je gerestitueerd worden.

Betaling geschied minimaal 1 week voor aanvang van de workshop of XXL les.

Kun je niet deelnemen aan een workshop of cursus waarvoor je je hebt opgegeven dan kan je uitsluitend annuleren per mail: monique@rivermoonyoga.nl Binnen 1 week voor aanvang van de workshop/training wordt 50% van het bedrag voor de workshop of XXL les in rekening gebracht. Bij annulering van 2 dagen of korter voor aanvang van de workshop of XXL les wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

4.3 One Day Retreats 
Indien een reservering geannuleert wordt, zijn annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering dient een vergoeding aan RiverMoonYoga te worden voldaan, overeenkomstig het onderstaande:

-Bij annulering meer dan 4 maanden voor de start datum van de retraite: 10% van de prijs.
-Bij annulering binnen 4 maanden tot 6 weken voor de start datum van de retraite: 50% van de
prijs.
-Bij annulering binnen 6 weken voor de startdatum van de retraite 80% van de prijs.
-Bij annulering binnen 2 weken voor de startdatum van de retraite is restitutie niet meer mogelijk.

4.4 Retraites

Indien een reservering geannuleert wordt, zijn annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering dient een vergoeding aan RiverMoonYoga te worden voldaan, overeenkomstig het onderstaande:

-Bij annulering meer dan 4 maanden voor de start datum van de retraite: 10% van de prijs.
-Bij annulering binnen 4 maanden tot 8 weken voor de start datum van de retraite: 40% van de
prijs.
-Bij annulering binnen 8 weken voor de startdatum van de retraite 80% van de prijs.
-Bij annulering binnen 2 weken voor de startdatum van de retraite is restitutie niet meer mogelijk.

4.5 Overmacht en wijzigingen  

RiverMoonYoga behoudt zich het recht voor om een geplande retraite te annuleren of te wijzigen als gevolg van overmacht. In dat geval zal het eventuele voor de betreffende retraite reeds betaalde geld volledig aan je gerestitueerd worden.

5. Opzegtermijn, ziekte en vakantie

Wanneer je een jaarabonnement hebt, is dit een doorlopend maandabonnement. Na dit jaar heb je één maand opzegtermijn. Dit geldt ook voor een halfjaarabonnement. Opzeggen kan alleen door het sturen van een mail naar monique@rivermoonyoga.nl, met daarin in ieder geval jouw naam en reden van opzegging.

De cursist kan het lidmaatschap opschorten tot een maximum van twee maanden per jaar in geval van ziekte en/of blessure. Desgevraagd heeft de cursist de verplichting middels een medische verklaring te staven dat hij gedurende een bepaalde periode, tot genoemd maximum van twee maanden, niet tot het volgen van de cursus in staat is.

6. Betaling & prijswijziging

De geldende tarieven voor de yoga-en pilateslessen, workshops, privelessen, readings en cursussen staan altijd op de website van RiverMoonYoga en in Momo Yoga. RiverMoonYoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, cursussen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd op de website, en in de nieuwsbrief van RiverMoonYoga.

In de tariefbepaling is rekening gehouden met de weken waarin de studio i.v.m. vakantie gesloten is. Dit zijn in totaal 4 weken. Het vaste maandelijkse bedrag aan lesgeld is een gemiddeld bedrag over het aantal weken per jaar waarin de studio daadwerkelijk geopend is. De jaarlijks geplande vakantieweken waarin de studio dicht is, worden hierin dus niet meegerekend. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie dit vaste maandelijkse bedrag blijft gehandhaafd. 

Abonnement

Een abonnement kan via Momo Yoga aangekocht worden. Dit geschiedt via automatische incasso  per de eerste van de maand. Hiervan ontvangt de yogi elke maand een notificatie.
Een lesmaand loopt van de eerste dag van de maand tot de laatste dag van de maand.

Rittenkaart

Een rittenkaart kan via Momo Yoga aangekocht worden. Een rittenkaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te zijn. Deze kaart loopt na 4 maanden automatisch af.
Vakanties worden niet meegerekend in de geldigheidsduur van rittenkaarten.

7. Vakanties en feestdagen

Er worden – zonder verrekening van lesgeld – geen lessen gegeven op feestdagen. Dit wordt tijdig aangegeven op de website, social media en de nieuwsbrief. Deze gemiste les(sen) mag de cursist inhalen. 

In totaal zal de studio 4 weken per jaar dicht zijn, zonder verrekening van lesgeld (zie ook punt 6).
Tijdens de zomervakantie wordt er gedurende drie door RiverMoonYoga te bepalen weken geen les gegeven en tussen Kerst en Oud&Nieuw 1 week. In de zomer periode zal RiverMoonYoga de cursist voorzien van online lessen die een andere invulling hebben dan de reguliere lessen. In de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie is er een aangepast rooster.

De vakantiedata staan op de website. Ook worden vakanties tijdig doorgegeven via de website, social media en de nieuwsbrief. Vakanties worden niet meegerekend in de geldigheidsduur van rittenkaarten.

10. AVG Privacy wetgeving

RiverMoonYoga verzamelt jouw persoonsgegevens voor het bijhouden van het ledenbestand, het uitvoeren van betalingsopdrachten en het sturen van de nieuwsbrief. RiverMoonYoga gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en deelt deze gegevens nooit met derden. Wil je weten hoe RiverMoonYoga jouw gegevens beschermt? Lees dan de privacyverklaring op de website.

GRATIS PROEFLES!